people tree

Psychelab na FB

BHP

 • Szkolenia
  • Wstępne - w języku polskim, angielskim i ukraińskim,
  • Okresowe - dla wszystkich grup zawodowych w języku polskim i angielskim.
 • Dokumentacja
  • Instrukcje Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
  • Ocena Ryzyka Zawodowego- metodą PN-N-18001 oraz Risk Score,
  • Analiza stanu BHP,
  • Dokumentacja powypadkowa,
  • Rejestry Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych.
 • Audyty
  • Zgodności z wymogami prawnymi,
  • Stanowisk pracy,
  • Na zgodność z systemem zarządzania BHP według PN-N-18001 oraz OHSAS 18001,
  • Dostosowania maszyn do wymogów minimalnych,
  • Systemów składowania zgodnie z normą PN-EN-15635,
  • Funkcjonowania systemów Lockout Tagout.
 • Nadzór
  • Stały w ramach zadań służby BHP,
  • Okresowy w ramach audytów lub dodatkowych kontroli np. w porze nocnej.

ERGINOMIA

 • Oceny ergonomiczne maszyn i stanowisk pracy
  • Metoda RULA, REBA,
  • Metoda wskaźników kluczowych KIM,
  • Metoda OWAS.
 • Audyty ergonomiczne
 • Szkolenia ergonomiczne.

OCHRONA P.POŻ.

 • Szkolenia
  • Zapoznanie pracowników z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz procedurami w zakresie ochrony p.poż,
  • Koordynatorów ewakuacji oraz osób wyznaczonych do zwalczania pożarów,
 • Dokumentacja
  • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego,
  • Analiza Bezpieczeństwa Pożarowego,
  • Procedury dla prac pożarowo niebezpiecznych.
 • Audyty
  • Zgodności z wymogami prawnymi,
  • Sprzęt p.poż. oraz oznakowania,
  • Stanu przygotowania do pożaru,
 • Próbna ewakuacja,
 • Przygotowanie do kontroli PSP (Państwowej Straży Pożarnej).

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Zgłoszenia Instalacji, których użytkowanie wymaga zgłoszenia zgodnie z Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 880 oraz poz. 881,
 • Audyty wewnętrzne na zgodność Systemu Zarządzania Środowiskiem z normą ISO 14001,
 • Audyty segregacji odpadów.

PSYCHOLOGIA

 • Skuteczna rekrutacja operatorów Urządzeń Transportu Bliskiego UTB – rekrutacja w językach polskim, angielskim i ukraińskim,
 • Szkolenia umiejętności miękkich
  • zarządzanie stresem,
  • komunikacja interpersonalna,
  • zarządzanie czasem,
 • Poradnictwo