people tree

Psychelab na FB

Laboratorium Psychelab dysponuje następującymi kwestionariuszami rekomendowanymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne:

CISS – Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Trudnych

Umożliwia określenie stulu radzenia sobie ze stresem: styl skoncentrowany na zadaniu, styl skoncentrowany na emocjach, styl skoncentrowaniu na unikaniu (angażwanie się w czynności zastępcze lub poszukiwanie kontaktów towarzyskich).

EPQ-R – Kwestionariusz osobowości Eysencka

Pozwala zdiagnozować na skalach: Neurotyzmu, Ekstrawersji, Psychotyzmu oraz Kłamstwa . W wersji rozszerzonej również skłonność do uzależnień oraz zachowań agresywnych.

FCZ-KT – Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Osobowości

Pozwala na diagnozę 6 skal: Żwawość, Perseweratywność, Wrażliwość sensoryczna, Reaktywność emocjonalna, Wytrzymałość, Aktywność.

EAS – Kwestionariusz Temperamentu EAS

Zawiera w sobie pięć skal: Emocjonalność, Strach, Złość, Aktywność oraz Towarzyskość.

INTE – Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej

Służy do pomiaru inteligencji emocjonalnej definiowanej jako zdolność do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji, a także jako zdolność do efektywnego wykorzystania emocji w kierowaniu własnym oraz cudzym działaniem.

IPP – Inwentarz do oceny Płci Psychologicznej

Jest Inwentarzem służącym do oceny płci psychologicznej. Płeć psychologiczna rozumiana jest tu jako spontaniczna gotowość do posługiwania się wymiarem płci w odniesieniu do siebie i świata.

KKS- Kwestionariusz Kompetencji Społecznych

Umożliwia ocenę kompetencji społecznej. Zawiera wskaźnik ogólny oraz wskaźniki szczegółowe (sytuacja ekspozycji społecznej, sytuacje wymagające asertywności, sytuacje bliskiego kontaktu interpersonalnego).

NEO-FFI – Inwentarz Osobowości

Pozwala na określenie wartości na 5 skalach: Neurotyczność, Ekstrawersja, Otwartość na doświadczenia, Ugodowość, Sumienność. Pozwala również na określenie psychologicznych potrzeb osoby badanej (potrzeba kontaktów społecznych, podniesienia własnej wartości w oczach własnych i innych osób, potrzeba sukcesu, rywalizacji, ryzyka, ekspresji siebie, doznań intelektualnych czy estetycznych, podporządkowania się itd. )

Skala I-E w pracy

Umożliwia dignozowanie: Filozofii Życiowej (zgeneralizowane poczucie kontroli) oraz Sytuacji Pracy (poczucie kontroli w kwestiach związanych ze środowiskiem pracy).

Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarzy

Służy do pomiaru zdolności do rozpoznawania ekspresji mimicznej; zdolność ta traktowana jest jako jeden z podstawowych komponentów inteligencji emocjonalnej.

Inwentarz stanu cechy i lęku (ISCL-STAI)

ISCL jest narzędziem przeznaczonym do badania lęku, rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości.

SWS – Skala Wartości Schelerowskich

Umożliwia określenie preferowanych wartości: Hedonistyczne, Witalne, Estetyczne, Prawda, Moralne, Święte oraz skal czynnikowych: Sprawność i Siła Fizyczna, Wytrzymałość, Świętości Świeckie, Świętości Religijne .

TMS – K – Test Matryc Ravena

Test służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej, rozumianej jako inteligencja płynna .

Test B

Służy do badania inteligencji ogólnej.

Test zainteresowań

Służy do określania rodzaju zainteresowań: zamiłowanie do życia na wsi-zamiłowanie do życia w mieście, rzemieślnicze, naukowe, rachunkowość i administracja, umiejętność obcowania z ludźmi w sklepach i lokalach gastronomicznych, sztuki plastyczne, językowe i literackie, muzyczne, zawody społeczne.

Wstępna Orientacja Zawodowa (WOZ)

WOZ pozwala na szybką, a zarazem wieloaspektową ocenę preferencji ucznia, związanych z wyborem zawodu. Przy ocenie tej uwzględniane są zainteresowania, kompetencje społeczne i cechy temperamentu.

Opis kwestionariuszy na podstawie materiałów Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.